KP Diamonds

Nilay Varaiya

15 W 47th St #1801 New York City,

NY 10036

212-391-4220

nvaraiya@gmail.com